دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 142
Homepage URL https://mail.mjltm.org
Contact name: Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM)
Contact Email info@mjltm.org

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://mail.mjltm.org/mag-volumes.php

List of issues https://mail.mjltm.org/mag-issues.php?volume_id=1
https://mail.mjltm.org/mag-issues.php?volume_id=2
https://mail.mjltm.org/mag-issues.php?volume_id=10

List of articles https://mail.mjltm.org/mag-articles.php?mag_id=1
https://mail.mjltm.org/mag-articles.php?mag_id=32
https://mail.mjltm.org/mag-articles.php?mag_id=63

Abstract examples (Persian) https://mail.mjltm.org/article-1-27-fa.html
https://mail.mjltm.org/article-1-574-fa.html

Article examples (Persian) https://mail.mjltm.org/article-1-27-fa.pdf
https://mail.mjltm.org/article-1-574-fa.pdf

Abstract examples (English) https://mail.mjltm.org/article-1-27-en.html
https://mail.mjltm.org/article-1-574-en.html

Article examples (English) https://mail.mjltm.org/article-1-27-en.pdf
https://mail.mjltm.org/article-1-574-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM)

Developed by : ISCDBU